Zásady zpracování osobních údajů

1) Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Sto skupin, z.s., IČO: 17053218, Bělehradská 858/23, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha (dále jen „Společnost“).

2) Společnost dbá na ochranu osobních údajů, které jsou jí předávány.

3) Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou v souladu s účelem, pro který byly získány, nejdéle však pět (5) let od udělení souhlasu nebo skončení smluvního vztahu.

4) Osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních titulů:

 • na základě dobrovolného souhlasu prostřednictvím webových stránek Společnosti nebo písemného (výslovného) souhlasu;
 • na základě smluvního vztahu;

5) Osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem se Společností jsou zpracovávány pro tyto účely:

 • plnění povinností Společnosti vyplývajících především právních předpisů o účetnictví, daňového řádu a zákona o daních z příjmů a o dani z přidané hodnoty;
 • informování členů o akcích pořádaných či spolupořádaných Společností.

6) Osobní údaje získané na základě souhlasu jsou zpracovávány pro tyto účely:

 • informování o vzdělávacích či networkingových akcích pořádaných Společností;
 • dotazování se v rámci marketingových průzkumů;
 • zodpovězení dotazu nebo odpovědi na zprávu zaslanou skrze kontaktní formulář;
 • registrace na akci pořádanou Společností;
 • informování o jiných aktivitách Společnosti.

7) Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • U smluvních partnerů Společnosti: Jméno a příjmení, akademický titul, IČO, DIČ, rodné číslo, datum narození, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu;
 • U osob, které zažádaly a daly svůj souhlas se zasíláním informací o aktivitách a akcích pořádaných Společností: Jméno, příjmení, e-mail;
 • U účastníků průzkumů Společnosti: Jméno, příjmení, adresa, IČO, rok narození, e-mail, telefonní číslo, pohlaví;
 • U osob, které odeslaly přihlašovací formulář na nějakou z akcí pořádanou Společností: Jméno, příjmení, e-mail, IČO, telefonní číslo;
 • U osob, které odeslaly kontaktní formulář nebo formulář žádosti o výpůjčku knihy: Jméno, příjmení, e-mail;

Zpracování citlivých údajů

8) U účastníků průzkumů jsou na základě jejich výslovného souhlasu dále zpracovávány různé citlivé údaje (čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) dle zaměření jednotlivého průzkumu. Tyto údaje se dále pseudonymizují a anonymizují za účelem ochrany subjektu údajů tak, aby s nimi přišlo do styku co nejméně osob. Citlivé osobní údaje nejsou předávány jakýmkoliv třetím osobám bez toho, aby o tom byl subjekt údajů informován v rámci výslovného souhlasu a zároveň nejprve došlo k jejich pseudonymizaci či anonymizaci.

Audiovizuální záznamy

9) Pokud je na akcích pořádaných Společností pořizován vizuální (fotografický) či audiovizuální (video) záznam (dále jen „Záznam“), je taková skutečnost uvedena v pozvánce na akci s informací, že účastí na akci subjekt údajů vyjadřuje souhlas s pořízením Záznamu. Záznam je používán pro vnitřní potřeby Společnosti a může být použit na webových stránkách Společnosti nebo sociálních sítích Společnosti v rámci prezentace činnosti Společnosti. U Záznamu může být uvedeno jméno vyobrazených osob. Subjekt údajů může Společnost požádat, aby Záznam s jeho vyobrazením (biometrickými údaji) nebyl zveřejněn, nebo aby takový Záznam byl smazán.

10) V případě, že bude vizuální či audiovizuální záznam použit pro jiné účely, Společnost si vyžádá výslovný souhlas osob vyobrazených na takovém záznamu.

Právo na informace

11) Právem subjektu údajů je požádat Společnost o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel je zpracovává. Tyto informace Společnost poskytne zdarma nejpozději ve lhůtě 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech bude subjekt údajů včas informován. Pokud bude subjekt údajů požadovat sdělení informací, které o něm Společnost eviduje, může Společnost přiměřeným způsobem ověřovat, zda je žadatel skutečně osoba, o které se osobní údaje zpracovávají.

12) Právem Společnosti je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na opravu

13) Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů, které o něm Společnost eviduje.

Námitky

14) Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje Společnost nezpracovává v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie, má právo vznést námitku a Společnost je povinna prověřit oprávněnost námitky. Právem subjektu údajů je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o něm Společnost zpracovává, na příslušný dozorový Úřad na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na výmaz

15) Pokud někdy subjekt údajů udělil Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů, má právo jej kdykoli odvolat. Společnost má povinnost údaje, které zpracovává výhradně na základě souhlasu, vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění právních povinností či oprávněných zájmů.

16) Pokud jsou některá data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech systémů Společnosti a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v silách Společnosti vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

17) Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), kterým je Adéla Plátková, tel. č.: 774 743 524, email adela.platkova@stoskupin.cz

18) Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se subjekt údajů může obracet na email pověřence pro ochranu osobních údajů uvedený výše nebo na sídlo Společnosti.